Temp.: 2 °C Windrichting: 65 °
Windkracht:
Molens met productie: 17
Huidige parkproductie 21863kW
Totaal 2018: 14959 MWh

Landelijk


De landelijke overheid is in het ontwikkelproces van een windpark verantwoordelijk voor de naleving van nationale en internationale afspraken op het gebied van milieu en ruimtelijke planning en inrichting.

De overheid streeft er naar dat in 2020 7.500 Megawatt door windturbines wordt opgewekt. Hoe ze dat wil bereiken staat beschreven in de Vijfde nota.

In totaal moet in 2020 10 procent van alle energie duurzaam worden opgewekt. Dat voornemen is in 2001 geformuleerd in het Nationale Milieubeleidsplan 4.

Deze twee nota’s zijn van groot belang voor de ontwikkeling van windenergie in Nederland. Daarnaast moet voor de specifieke toestemming voor een windpark het ontwerp en de locatie voldoen aan diverse landelijke wetten en regels: de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Natuurbeschermingswet, de flora- en faunawet en de Wet beheer rijkswaterstaatswerken.

Zaterdag 24 Feb 2018