Temp.: 27 C Windrichting: 259
Windkracht:
Molens met productie: 7
Huidige parkproductie 496kW
Totaal 2018: 37407 MWh

Provinciaal


Bij het bouwen van een windpark krijgt men veelvuldig te maken met de provincie. Die is verantwoordelijk voor de inrichting van het grondgebied.

Bij de inrichting maken provincies gebruik van streek- en omgevingplannen. Deze richtlijnen zijn bedoeld om structuurplannen te maken en om een eventuele nieuwe bestemming in het gebied aan te toetsen.

De Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW), zorgt ervoor dat het windenergiebeleid van het Rijk, de provincies en gemeenten zo goed mogelijk op elkaar wordt afgestemd.

Zondag 22 Juli 2018